CHAO CÁC MẸ
susu0508 Offline
#1 Đã gửi : 12/07/2012 lúc 03:16:18(UTC)Gia nhập: 09-07-2012(UTC)
Bài viết: 16

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 4 bài viết

<p>&nbsp;Ch&agrave;o c&aacute;c mẹ,</p> <p class="MsoNormal">Mẹ susu ch&agrave;o tất cả c&aacute;c mẹ, đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n em tham gia diễn đ&agrave;n n&agrave;y. Rất mong nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ c&aacute;c mẹ.</p> <p class="MsoNormal">C&aacute;c mẹ ơi, susu nh&agrave; em năm năm 4 tuổi, ph&aacute;t hiện từ l&uacute;c 18 th&aacute;ng, sau khi học tại viện Nhi TW, thu&ecirc; gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy k&egrave;m, bố mẹ hướng dẫn đến nay ch&aacute;u cũng đ&atilde; c&oacute; những tiến bộ:</p> <ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" style="color:red;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><b>Những việc l&agrave;m được: <o:p></o:p></b></li> </ul> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><b>Về ng&ocirc;n ngữ</b>: Vốn từ kh&aacute; nhưng chỉ n&oacute;i được 3 từ, ph&aacute;t &acirc;m chưa được r&otilde; nhưng nhận biết v&agrave; gọi t&ecirc;n được hầu hết c&aacute;c vật dụng trong gia đ&igrave;nh</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><b>Vệ sinh c&aacute; nh&acirc;n</b>: Tự phục vụ việc đi vệ sinh c&aacute; nhận, c&oacute; &yacute; thức đi đ&uacute;ng chỗ, nếu ko tự đi t&igrave;m b&ocirc; để đi, kh&ocirc;ng đi bừa b&atilde;i</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><b>Về nhận thức</b>; Hiểu được lời n&oacute;i của bố mẹ, c&oacute; khả năng bắt chước nhanh nếu tập trung, l&agrave;m theo được chỉ dẫn của bố mẹ,</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><b>Về giao tiếp x&atilde; hội</b>: Đang theo học trường mầm non b&igrave;nh thường, c&ocirc; gi&aacute;o khen ngoan, ở lớp kh&ocirc;ng nghịch qu&aacute; mức,&nbsp; biết nghe lời c&ocirc;, chơi c&ugrave;ng c&aacute;c bạn, c&oacute; một bạn th&acirc;n (hay chơi với bạn đ&oacute;), c&aacute;c b&agrave;i thơ, b&agrave;i h&aacute;t c&ocirc; dậy d&ugrave; kh&ocirc;ng ph&aacute;t &acirc;m r&otilde; v&agrave; chuẩn nhưng h&aacute;t được đ&uacute;ng giai điệu.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><b>Cảm gi&aacute;c, cảm x&uacute;c</b>: Kh&aacute;, biết m&aacute;ch bố, mẹ khi bị đau, biết nịnh người kh&aacute;c nếu l&agrave;m sai việc g&igrave; hoặc để được ăn, được chơi theo &yacute; th&iacute;ch, biết &ocirc;m h&ocirc;n bố, mẹ. Biết sợ khi bị mắng, bị dọa</p> <ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" style="color:red;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><b>Những hạn chế: <o:p></o:p></b></li> </ul> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Giao tiếp mắt c&ograve;n hạn chế</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Vẫn c&ograve;n nghịch: Lu&ocirc;n ch&acirc;n, lu&ocirc;n tay</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Kh&oacute; đi v&agrave;o giấc ngủ: Thường ngủ muộn 11h nhưng nếu đ&atilde; ngủ th&igrave; ngủ rất say, ngủ một mạch đến s&aacute;ng.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Giao tiếp hai chiều k&eacute;m: Mới trả lời được c&acirc;u hỏi, c&aacute;i n&agrave;y l&agrave; c&aacute;i g&igrave;? Ai đ&acirc;y? Mầu n&agrave;y l&agrave; mầu g&igrave;? C&acirc;y n&agrave;y l&agrave; c&acirc;y g&igrave;.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Y&ecirc;u &ocirc;ng v&agrave; bố qu&aacute; mức v&igrave; được chiều n&ecirc;n l&uacute;c n&agrave;o cũng b&aacute;m lấy&rsquo;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Kh&oacute;c l&acirc;u; nếu đ&atilde; ko đồng &yacute; c&aacute;i g&igrave; th&igrave; đ&ograve;i rất l&acirc;u v&agrave; nếu đ&atilde; kh&oacute;c th&igrave; cũng kh&oacute;c rất l&acirc;u</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.25in">C&aacute;c mẹ ơi, susu nh&agrave; em được &ocirc;ng chiều khủng khiếp, &ocirc;ng ko nhận diện được bệnh của ch&aacute;u đ&atilde; giải th&iacute;ch nhiều rồi nhưng vẫn ko chịu nghe, nhiều l&uacute;c em ức chế lắm. nếu chỉ c&oacute; em v&agrave; con th&igrave; ch&aacute;u rất nghe lời, nhưng nếu c&oacute; th&ecirc;m &ocirc;ng nữa th&igrave; lại nũng nịu v&agrave; kh&oacute; nghe lời</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.25in">C&aacute;c mẹ n&agrave;o c&oacute; kinh nghiệm &nbsp;gi&uacute;p emnh&eacute; để cải thiện t&igrave;nh h&igrave;nh của susu .,</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.25in"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;Ch&agrave;o c&aacute;c mẹ,</o:p></p> <p class="MsoNormal">Mẹ susu ch&agrave;o tất cả c&aacute;c mẹ, đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n em tham gia diễn đ&agrave;n n&agrave;y. Rất mong nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ c&aacute;c mẹ.</p> <p class="MsoNormal">C&aacute;c mẹ ơi, susu nh&agrave; em năm năm 4 tuổi, ph&aacute;t hiện từ l&uacute;c 18 th&aacute;ng, sau khi học tại viện Nhi TW, thu&ecirc; gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy k&egrave;m, bố mẹ hướng dẫn đến nay ch&aacute;u cũng đ&atilde; c&oacute; những tiến bộ:</p> <ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" style="color:red;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><b>Những việc l&agrave;m được: <o:p></o:p></b></li> </ul> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><b>Về ng&ocirc;n ngữ</b>: Vốn từ kh&aacute; nhưng chỉ n&oacute;i được 3 từ, ph&aacute;t &acirc;m chưa được r&otilde; nhưng nhận biết v&agrave; gọi t&ecirc;n được hầu hết c&aacute;c vật dụng trong gia đ&igrave;nh</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><b>Vệ sinh c&aacute; nh&acirc;n</b>: Tự phục vụ việc đi vệ sinh c&aacute; nhận, c&oacute; &yacute; thức đi đ&uacute;ng chỗ, nếu ko tự đi t&igrave;m b&ocirc; để đi, kh&ocirc;ng đi bừa b&atilde;i</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><b>Về nhận thức</b>; Hiểu được lời n&oacute;i của bố mẹ, c&oacute; khả năng bắt chước nhanh nếu tập trung, l&agrave;m theo được chỉ dẫn của bố mẹ,</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><b>Về giao tiếp x&atilde; hội</b>: Đang theo học trường mầm non b&igrave;nh thường, c&ocirc; gi&aacute;o khen ngoan, ở lớp kh&ocirc;ng nghịch qu&aacute; mức,&nbsp; biết nghe lời c&ocirc;, chơi c&ugrave;ng c&aacute;c bạn, c&oacute; một bạn th&acirc;n (hay chơi với bạn đ&oacute;), c&aacute;c b&agrave;i thơ, b&agrave;i h&aacute;t c&ocirc; dậy d&ugrave; kh&ocirc;ng ph&aacute;t &acirc;m r&otilde; v&agrave; chuẩn nhưng h&aacute;t được đ&uacute;ng giai điệu.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><b>Cảm gi&aacute;c, cảm x&uacute;c</b>: Kh&aacute;, biết m&aacute;ch bố, mẹ khi bị đau, biết nịnh người kh&aacute;c nếu l&agrave;m sai việc g&igrave; hoặc để được ăn, được chơi theo &yacute; th&iacute;ch, biết &ocirc;m h&ocirc;n bố, mẹ. Biết sợ khi bị mắng, bị dọa</p> <ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" style="color:red;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in"><b>Những hạn chế: <o:p></o:p></b></li> </ul> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Giao tiếp mắt c&ograve;n hạn chế</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Vẫn c&ograve;n nghịch: Lu&ocirc;n ch&acirc;n, lu&ocirc;n tay</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Kh&oacute; đi v&agrave;o giấc ngủ: Thường ngủ muộn 11h nhưng nếu đ&atilde; ngủ th&igrave; ngủ rất say, ngủ một mạch đến s&aacute;ng.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Giao tiếp hai chiều k&eacute;m: Mới trả lời được c&acirc;u hỏi, c&aacute;i n&agrave;y l&agrave; c&aacute;i g&igrave;? Ai đ&acirc;y? Mầu n&agrave;y l&agrave; mầu g&igrave;? C&acirc;y n&agrave;y l&agrave; c&acirc;y g&igrave;.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Y&ecirc;u &ocirc;ng v&agrave; bố qu&aacute; mức v&igrave; được chiều n&ecirc;n l&uacute;c n&agrave;o cũng b&aacute;m lấy&rsquo;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list .5in"><!--[if !supportLists]-->-<span style="font-size: 7pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Kh&oacute;c l&acirc;u; nếu đ&atilde; ko đồng &yacute; c&aacute;i g&igrave; th&igrave; đ&ograve;i rất l&acirc;u v&agrave; nếu đ&atilde; kh&oacute;c th&igrave; cũng kh&oacute;c rất l&acirc;u</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.25in">C&aacute;c mẹ ơi, susu nh&agrave; em được &ocirc;ng chiều khủng khiếp, &ocirc;ng ko nhận diện được bệnh của ch&aacute;u đ&atilde; giải th&iacute;ch nhiều rồi nhưng vẫn ko chịu nghe, nhiều l&uacute;c em ức chế lắm. nếu chỉ c&oacute; em v&agrave; con th&igrave; ch&aacute;u rất nghe lời, nhưng nếu c&oacute; th&ecirc;m &ocirc;ng nữa th&igrave; lại nũng nịu v&agrave; kh&oacute; nghe lời</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.25in">C&aacute;c mẹ ơi gi&uacute;p em để cải thiện t&igrave;nh h&igrave;nh của susu nh&eacute;, cải thiện t&igrave;nh h&igrave;nh giao tiếp hai chiều của b&eacute;.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:.25in"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>

Quảng cáo  
 
Công cụ tạo Icon Facebook chuẩn và mới nhất 2019
muimit_thomlung Offline
#2 Đã gửi : 12/07/2012 lúc 10:48:51(UTC)Cảm ơn: 927 lần
Được cảm ơn: 1189 lần trong 425 bài viết
Bài viết được xoá bởi người gửi.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

CLB là thành viên của hội Người khuyết tật Hà Nội và Hiệp hội Gia đình Người tự kỷ ASEAN (AAN)
Mọi thông tin & liên hệ xin gửi về địa chỉ email: [email protected]

Designed by Thiết kế web công ty .Vn