Cac bo, me tu van giup em voi!
meemhuy Offline
#1 Đã gửi : 05/07/2013 lúc 02:51:32(UTC)Gia nhập: 21-05-2013(UTC)
Bài viết: 13

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết

Em chµo  c¸c bè,mÑ!

Em xin kÓ s¬ qua vÒ t×nh h×nh cña con em.Em cho con ®i kh¸m ë viÖn Nhi lóc 20,5  th¸ng , b¸c sÜ kÕt luËn cã nÐt tù kû. B©y giê ch¸u ®­uîc 22 th¸ng,  c©n nÆng 14,5kg. Ch¸u ®i häc ë trung t©m kÕt hîp víi  mÑ dËy ®­uîc 1 th¸ng ch¸u ®· cã chót tiÕn bé : ®· biÕt chØ tay, giao tiÕp m¾t tÝch cùc h¬n, gäi ®· biÕt quay ®Çu l¹i, tr«ng ch¸u nhanh nhÑn vui vÎ h¬n tr­íc...

Ch¸u vÉn ch­ua nãi ®­uîc ( trém vÝa mÊy ngµy h«m nay ch¸u cã vÎ ª a nhiÒu vµ ®«i lóc nh¹i l¹i lêi ngu­êi kh¸c tuy nhiªn nghe ch­ua râ l¾m )

Ch¸u cã  nhiÒu vÊn ®Ò víi tay, hay thß c¶ bµn tay vµo måm mót , khi vui mõng th× tay vÉy rèi rÝt , lo¹n x¹ ,  d¹o nµy cßn hay nghÞch chim n÷a.

VÒ vËn ®éng : hay ch¹y l¨ng x¨ng, khi ch¹y th× cói mÆt xuèng ®Êt, cæ th× gï lªn, hay bÞ ng·

VÒ ¨n uèng : ¨n ch¸o ch¸u vÉn nuèt chöng, nhu­ng cho ¨n c¬m vµ c¸c thøc ¨n r¾n kh¸c th× ch¸u vÉn nhai, ch¸u vÉn ¨n ch¸o lµ chÝnh

VÒ giÊc ngñ : tõ bÐ cho ®Õn 18 th¸ng ch¸u toµn ngñ mét m¹ch ( trõ nh÷ng lóc èm), 4 th¸ng trë l¹i ®©y th× thØnh tho¶ng l¹i ngä nguËy gi÷a ®ªm, mÑ «m vµ vç vç ng­uêi th× l¹i ngñ tiÕp

VÒ tiªu hãa:  kh«ng Øa ch¶y hay t¸o bãn triÒn miªn , th­uêng th× 1 ngµy 1 lÇn, thØnh tho¶ng th× 2 ngµy 1 lÇn

  

Em ®· mua cho con 4 lo¹i thuèc bæ sau ®©y. C¸c bè,mÑ cã kinh nghiÖm ®· cho con dïng thuèc råi  t­u vÊn gióp em vÒ liÒu

l­uîng, c¸ch  thøc uèng cho an toµn vµ hiÖu qu¶ víi ¹ . Vµ khi uèng nh÷ng thuèc nµy th× cã ph¶i kiªng tuyÖt ®èi s÷a vµ bét mú kh«ng?

 

 1,kirkmanlabs.com/ProductKirkman/65/1/DMG%20(Dimethylglycine)%20Liquid/ 

 

  2,www.allstarhealth.com/f/carlson-super_dha.htm

 

  3,www.allstarhealth.com/f/...probiotic_20_billion.htm

   

  4,www.allstarhealth.com/f/..._vitamin_and_mineral.htm

 

 Em  xin cam on cac anh, cac chi rat nhieu!

Quảng cáo  
 
Công cụ tạo Icon Facebook chuẩn và mới nhất 2019
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

CLB là thành viên của hội Người khuyết tật Hà Nội và Hiệp hội Gia đình Người tự kỷ ASEAN (AAN)
Mọi thông tin & liên hệ xin gửi về địa chỉ email: [email protected]

Designed by Thiết kế web công ty .Vn